Noi măsuri pentru acordarea serviciilor medicale pe perioada stării de urgenţă

d3d83784644e69f6a339e13c84f6253978da0105 e1584689942373

Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că în contextul epidemiologic actual, în baza actelor normative emise recent, s-au luat câteva măsuri pentru continuitatea acordării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor pe perioada stării de urgenţă.

Flavius Rotaru, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin spune că „serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia”. De asemenea, pentru serviciile medicale precum și dispozitivele medicale, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de trei zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

Conform datelor CJAS Caraş-Severin, numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de medicină de familie și medici specialiști  din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice este de maxim 8 consultații pe oră/medic – art.12 alin 1. Consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanţă și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.


Pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID 19, beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. De aceste consultații beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României. Conform prevederilor Ordinului MS/CNAS pentru prelungirea prevederilor Ordinului nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor :

„Pe perioada stării de urgență, serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile clinice și specialitatea medicină fizică și de reabilitare se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere”, mai spune Rotaru.

Eliberarea prescripţiilor medicale electronice
În vederea eliberării prescriptiilor medicale electronice online emise urmare a unei consultaţii la distanţă de medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice utilizând semnătura electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

Atenţie : Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisa prin mijloace de comunicare electronică.

De asemenea, medicii de familie eliberează prescripție medicală în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărarea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.

Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.

Concediu medical se pot transmite de către medicii curanţi, on-line
Pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 certificatele de concediu medical se pot transmite de către medicii curanţi către persoanele asigurate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Adeverinţa de la angajator privind numărul de zile de concediu pe ultimele 12/24 de luni se poate elibera de către aceştia şi transmite medicilor şi prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă. Pe perioada stării de urgenţă certificatele acordate de către medici, alţii decăt medicii de familie, nu necesită viza medicului de familie.

În vederea emiterii certificatelor de concediu de carantină, la ieşirea din autoizolare medicul de familie eliberează certificatul de carantină (pe care îl poate direcţiona prin mijloace electronice de transmitere la distanţă) în baza declaraţiei pe proprie răspundere  (primită de la beneficiar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă). Certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr.195/2020 (prin excepţie de la prevederile art.9 alin (4) din Ordinul 15/1311/2018), pentru următoarele situaţii – conform art. 78^1 alin 7;
a)    în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate)
b)    pentru perioada de internare în spital
c)    pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg
d)    situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile
e) în caz de carantină;
f) pentru risc maternal;
g) pentru îngrijirea copilului bolnav
și pentru asigurații aflați în situații specifice sau cu anumite afecțiuni prevăzute de normele actualizate.