Partidul

Mario Balint

În lumina mărețelor obiective trasate de ultimele alegeri din țara noastră și a valorilor promovate de conducerea superioară de partid și de stat, am luat act, cu nedisimulată mîndrie patriotică, de voința superioară și unanimă de parcurgere, într-un ritm accelerat, a drumului măreț spre progres și civilizație, pe care țara noastră îl parcurge în ultimele trei decenii.

Urmînd neabătut calea devenirii noastre ca națiune puternică, liberă și independentă, pătrunși de un înalt spirit de sacrificiu revoluționar, liderii marcanți ai partidelor noastre au luat decizia de a se jertfi pe altarul bunăstării tuturor cetățenilor acestei țări și inimă lîngă inimă, precum un lanț viu, în lumina înaltelor idealuri promovate de cîrmaciul lor, au luat hotărîrea, unanim acceptată, de a păși în continuare pe calea deschisă în urmă cu aproape un deceniu de cel mai iubit fiu al poporului.

Și nu le-a fost ușor. Printr-o muncă neabătută și istovitoare, dar plină de satisfacții, zi de zi, ceas de ceas în slujba acestul neam, mărețele obiective congruente liniilor directoare au prins viață. Planul cincinal la datoria externă a fost depășit cu 150%, discrepanțele între bogați și săraci s-au adîncit cu succes, întreaga societate capitalistă înțelegînd că numai așa, păstrînd viu spiritul înaintașilor noștri, vom putea edifica dezvoltarea multilaterală a Patriei.

Izbînzile generatoare de progres și civilizație stau mărturie, faptele mărețe sînt cuprinse în cronicile nemuririi noastre. Visul de aur al poporului nostru, întruchipat de bravii noștri înaintași, de Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Ana Pauker, a stat la temelia edificiului național, precum zborul spre înalt al fiecărui cetățean al acestei țări. Cel mai iubit fiu din toate peroadele i-a încurajat pe liderii celor două formațiuni să pășească neabătut pe calea comună a sacrificiului.

Dînd expresie voinței unanime și entuziaste a întregului popor, într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, cu unanimitate de voturi, cele două partide puternice și înțelepte, cele mai vrednice și iubite vlăstare al poporului român, au decis să pășească în 2024 împreună în alegerile ce vor urma. În acel moment solemn, de la înalta tribună de partid și de stat, liderii au dorit, în primul rînd, să adreseze cele mai calde mulțumiri clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, care și-au exprimat deplina încredere și adeziunea la politica partidului și al statului nostru capitalist, la istoricele hotărîri ale Congreselor privind dezvoltarea economico-socială a României, ridicarea patriei pe noi culmi de civilizatie, bunăstare și progres. (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandeaza indelung).

Victoria comună în alegeri va constitui o nouă și vibrantă expresie a forței democrației noastre capitalist-revolutionare, a trăiniciei societății noastre capitaliste, a unității întregului popor, care, sub conducerea gloriosului nostru tandem, își făurește în mod conștient propriul său viitor, liber, de bunăstare. (Aplauze puternice, îndelungate).

Remarcabilele realizări și îndeplinirea cu succes a Programului de făurire a societății capitaliste multilateral dezvoltate sînt rezultatul muncii entuziaste, pline de abnegație a întregului popor, care, într-o deplină unitate, înfăptuieste neabătut politica internă și externă a partidelor și statului nostru. Iată de ce, și în aceste momente istorice, primele mele gînduri se îndreaptă spre minunatul nostru popor – adevăratul făuritor al noii istorii a României capitaliste, apoi spre golf, schi și întreaga peroadă de vacanță din ultimii 10 ani. (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung).

Așa cum am declarat la Plenara de la Berlin, dacă ar trebui – prin abstract – să ne întoarcem în urmă cu 30 de ani, doresc să declar și în fața Dumneavoastră, în fața întregului nostru popor, că în această înaltă funcție aș face totul pentru a merge pe aceeași cale, pentru că trebuie să fim pe deplin conștienți că, dacă nu am fi înfăptuit dezindustrializarea și dezastrul capitalist al agriculturii, dacă nu am fi așezat la baza acestor mărețe realizări cele mai noi interese ale partenerilor noștri externi, ale cunoașterii umane în general, promovată intens de Soros, poporul nostru ar fi rămas în vechea stare de înapoiere. A trebuit să facem eforturi, dar aceste eforturi au constituit singura cale pentru înălțarea României la situația de astăzi. Aceasta va constitui și în viitor singura cale pentru victoria societății capitaliste, pentru o viață demnă, liberă și independentă a națiunii noastre! (Aplauze si urale puternice, prelungite; se scandează îndelung “Iohannis, eroism – România, capitalism!”).

Pornim la un nou drum de muncă și luptă revoluționară. Trebuie să facem în așa fel încît activitatea tuturor organelor de partid și de stat, a tuturor organismelor democrației capitalist-reacționare să fie pătrunsă ca un fir roșu de spiritul intransigenței revoluționare!

Votînd pentru Blocul Democrat, poporul nostru va vota pentru hotărîrile luate de mine, pentru Programul partidelor, pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, pentru o Românie educată și pentru înaintarea ei fermă spre Lumea liberă. Votul dat candidaților este votul dat pentru dezvoltarea mai puternică a forțelor de producție și perfectionarea relațiilor sociale de clan și grupurilor de interese, pentru ridicarea economico-socială armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei, pentru o viață tot mai bună și mai îmbelșugată, pentru o înaltă civilizație capitalistă pe pămîntul României. Aștept cu nerăbdare ca toți cetățenii patriei noastre, oameni ai muncii de la orașe și sate, muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, să voteze cu elan și mîndrie alianța PNL-PSDeeee (Aplauze puternice, indelungate)! Orice vot lipsă este un vot acordat lui Vladimir Putin!

Am deplina convingere că toate organele de partid și de stat, organismele democrației capitaliste, Parlamentul, Serviciile interne și externe, ale noastre și ale tuturor, toți oamenii muncii, fără deosebire de sex și naționalitate, întregul nostru popor vor acționa, într-o deplina unitate, pentru înfăptuirea acestor măreţe programe, care asigură progresul continuu al patriei noastre, mersul ei ferm înainte spre înfăptuirea visului de aur al omenirii, spre cea mai dreaptă și mai umană societate din lume, și asta cît voi lipsi eu, o peroadă (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează Klaus Iohannis te iubim că ca tine nu găsim).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nineteen − seven =